Vedtægter

Vedtægter for

 

Fur børnehus

Madsbadvej 17

7884 Fur

 
 

Baggrund og formål

§ 1

Fur børnehus er en selvejende institution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er beliggende på Madsbadvej 17, 7884 Fur, som ligger i Skive Kommune.

Fur børnehus er stiftet den 11. maj 2010

 

§ 2

Den selvejende institution har til formål at drive privat pasningstilbud for børn i alderen 0-6 år på privat basis.

Stk.2.

Børnehuset drives efter de til enhver tid gældende offentlige regler, herunder efter Skive Kommunes bestemmelser omkring drift af private pasningstilbud.

 

Børnehusets drift

§ 3

Børnehusets drift gennemføres først og fremmest gennem kommunale tilskud og forældrebetaling.

Stk.2.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen til Børnehuset.

 

Normering og optagelse

§ 4

Børnehuset optager børn i den rækkefølge, de meldes ind, herunder i den rækkefølge de står på en eventuel venteliste. 

Stk.2.

Udmeldelse af børnehuset kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. 

Stk.2.

Hvis børnehuset ønsker at opsige et barn, kan dette kun ske med bestyrelsens accept og med et behørigt varsel. 

 

Medlemmer

§ 5

Fur Børnehus’ øverste myndighed er Børnehusets generalforsamling.

Stk.2.

Alle forældre til børn i børnehuset har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

Stk.3.

Medlemskab af børnehuset giver adgang til, ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme, herunder at stille op til bestyrelsen og stemme ved valg til bestyrelsen. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk.4.

Man har pligt til at deltage i 1-2 arbejdsdage om året, nærmere fastsat af bestyrelsen, man kan dog fritages for dette ved at betale pr. dag 400,- kr. pr. familie.

 

Tilsyn

§ 6

Skive Kommune fører tilsyn med børnehuset i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor.

 

Generalforsamling

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i børnehusets lokaler eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 15. marts - 30. april.

Stk.2.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen ved almindeligt brev eller e-mail til medlemmerne samt opslag i Børnehuset.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.Årets beretning fra bestyrelse og ledelse

3.Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4.Fastlæggelse af lukkedage for næste år

5.Betaling for det kommende år, samt budget.

6.Behandling af indkomne forslag

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8.Eventuelt

Stk.3.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts, og skal bekendtgøres for børnehusets medlemmer ved indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 5 af børnehusets medlemmer skriftligt kræver det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, som en ordinær generalforsamling, dog kan generalforsamlingen indkaldes med 7 dages varsel. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

 

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer, jf. § 17

Stk.2.

Valg af kandidater og afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det.

Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

 

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således der hvert andet år er 2 medlemmer på valg og hvert andet år 3 medlemmer på valg. Første valgperiode afgøres ved lodtrækning, således at 2 medlemmer kun sidder 1 år.

Såfremt der ikke er nok frivillige til de 5 bestyrelses poster kan max. 2 poster være personer ”udefra” som ikke har børn i huset, men som tilkendegiver de ønsker aktivt at deltage i bestyrelses arbejdet, disse kan vælges på lige vilkår som øvrige, dog har de ikke selv stemmeret på generalforsamlingen. De kan ikke være ansatte i huset.

Stk.2.

Der vælges hvert år to suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanterne vælges for 1 år, og kan ved fravær af bestyrelsesmedlemmer deltage i bestyrelsens møder og arbejde, dog uden stemmeret.

 

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 11

Bestyrelsens opgave er at sikre, at børnehuset drives efter gældende regler og vedtægter, og efter Generalforsamlingens retningslinjer. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Generalforsamlingen kan dog give bestyrelsen fuldmagt til at foretage disse handlinger i en defineret periode.

Stk.2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og evt. en kasserer. Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsen (uden stemmeret).

Børnehusets daglige leder kan deltage i bestyrelsesmøder, hvis bestyrelsen ønsker dette, dog uden stemmeret. 

Stk.3.

Frem til det konstituerende møde varetages formandsposten af den indtil generalforsamlingen valgte formand, alternativt næstformand, hvis formanden ikke blev genvalgt på generalforsamlingen. Blev næstformanden ej heller valgt på generalforsamlingen, varetages hvervet af kassereren, hvis kassereren er medlem af bestyrelsen.

Stk.4.

Der afholdes minimum 1 ordinært bestyrelsesmøde om året. Hertil kommer det antal ekstraordinære møder, såfremt formanden eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk.5.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.6.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.7.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er mødt personligt frem.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme afgørende. 

Stk.8.

Børnehuset tegnes af formanden sammen med næstformand eller kasserer. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer..

 

§ 12

Børnehusets leder og øvrige personale kan kun deltage i valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til børn i børnehuset.

Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for børnehusets gæld, men kan blive gjort ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af børnehusets midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

§ 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, den daglige leder og øvrige ansatte.

Stk.4.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet er inhabilt. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved general inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. 

 

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af børnehuset og er ansvarlig over for Skive kommune for, at børnehusets økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. 

Stk.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter pågældende regler. Bestyrelsen vælger børnehusets revisor.

Stk.3.

Børnehusets regnskabsår følger kommunens budget- og regnskabsår.

Stk.4.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om, som børnehusets bestyrelse selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.5.

Bestyrelsen skal underrette Skive Kommune, når der er fare for, at børnehuset af økonomiske årsager må indstille sin drift.

Stk.6.

Bestyrelsen skal forvalte børnehusets midler til størst muligt gavn for børnehuset og tage skyldige økonomiske hensyn.

 

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i børnehusets forhold. Medlemmer af børnehuset har dog altid ret til kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Denne ret kan af bestyrelsen udstrækkes til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

 

Ansættelse og afskedigelse

§ 16

Børnehusets bestyrelse har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for alle ansatte i børnehuset, herunder leder og øvrige ansatte i børnehuset.

Det er derfor bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige personale, ligesom det påhviler bestyrelsen at sikre at børnehuset er en god, sikker og udviklende arbejdsplads, der lever op til gældende lovgivning og de overenskomster, børnehuset har forpligtet sig til.

Retten til at ansætte personale kan uddelegeres til den daglige leder.

 

 

Vedtægtsændring

§ 17

Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende Generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.2.

På begge Generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk.3.

Vedtægtsændringer, som ministeriet eller kommunen skriftligt har pålagt eller som følge af ændringer i gældende lovgivning, kan besluttes af bestyrelsen. Børnehusets medlemmer skal modtage orientering herom senest 5 arbejdsdage efter en sådan vedtagelse.

 

 

Nedlæggelse

§ 18

Beslutning om nedlæggelse af børnehuset træffes efter indstilling fra børnehusets bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk.2.

Bestyrelsen skal herefter i samråd med Skive Kommune drage omsorg for afvikling af børnehuset, herunder tage hånd om børnehuset aktiver og økonomiske anliggender.

Stk.3.

Det påhviler bestyrelsen at give Skive Kommune løbende information om situationen fra det tidspunkt, der indkaldelse til generalforsamling med henblik på nedlæggelse af børnehuset frem til en beslutning bliver taget. 

Stk.4.

Ved nedlæggelse af børnehuset skal Skive Kommune godkende anvendelsen af eventuelle overskydende midler.

 

Således endelig vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling den 07 april 2014

Formand                                                            Næstformand  

 

Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem                                            Bestyrelsesmedlem

 
Fur Børnehus
(c) 2014